CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) và Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) có sự tác động đối với việc làm trong tương lai. Mô hình này thể hiện sự tiến bộ trong học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, có tiềm năng thay đổi cách chúng ta làm việc và tương tác với thông tin.

?Các chiến lược để tối đa hóa tiềm năng của nhân viên khi họ thích nghi với công nghệ LLMs tập trung vào ba yếu tố chính:
1. Sự thay đổi công việc và nguy cơ thay thế
2. Chất lượng công việc
3. Kỹ năng và học tập

?Các chiến lược kinh doanh được đề xuất bao gồm tăng cường nhận thức của nhân viên, tạo điều kiện cho sự chuyển đổi của tổ chức, thay đổi quy tắc và văn hóa làm việc. Một số chiến lược có thể kể đến như:
1. Định hướng cho nhân viên chủ động đối phó với thay đổi công việc và nguy cơ mất việc thông qua thị trường việc làm nội bộ để đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ cho họ.
2. Duy trì chất lượng công việc cao bao gồm sự tham gia của nhân viên  trong quản trị, gắn kết và tăng cường nhận thức về lợi ích của mô hình LLMs.
3. Nâng cao kỹ năng lao động thông qua đào tạo LLMs để tận dụng được công cụ này một cách tối ưu.
Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng một cách chủ động từ phía các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để đảm bảo một quá trình chuyển đổi tích cực trong lực lượng lao động.

Nguồn: World Economic Forum
Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY