Digital Technologies for Coastal Agriculture in the Mekong Delta, Viet Nam

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, các rủi ro liên quan đến khí hậu và nước trong tương lai thách thức sự phát triển bền vững của khu vực – đặc biệt là trong việc sản xuất lúa gạo và tôm.

Năm 2022, nhóm nghiên cứu đã có cơ hội khám phá cách hỗ trợ tăng trưởng dựa trên kỹ thuật số khu vực để giải quyết các rủi ro về môi trường.

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO:

  1. Lời mở đầu
  2. Bối cảnh: Đặc điểm nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long
  3. Cơ hội chuyển đổi số của ngành nông nghiệp
  4. Đánh giá công nghệ số trong ngành nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long
  5. Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp
  6. Điểm chính về triển vọng nhằm thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật số cho nông nghiệp ven biển ở Việt Nam

Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY