LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

I Các khái niệm về thị trường 
1 / Khái niệm marketing
– Marketing là hoạt đông của con người sản xuất nhằm đem lại những lợi ích lớn nhất cho người tiêu dùng thông qua đó đạt dược hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.
– Marketing bao gồm một quá trình khép kín và luân chuyển liên tiếp từ việc phát hiện ý đồ và chuyển ra ý đồ mới tiếp theo.
– Marketing được xem như một khoa học và nghệ thuật tìm hiểu nhu cầu của con người và đề ra biện pháp cũng như tổ chức thực hiện biện pháp để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
→ Qua đây thấy được thị trường là trung tâm nghiên cứu của hoạt động marketing là nơi kiểm nghiệm tình hình đúng đắn ,chính xác của hoạt động marketing. Từ việc nghiên cứu thị trường của hoạt động marketing doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để không ngừng củng cố, gia tăng niềm tin của khách hàng đói với doanh nghiệp.

2/Khái niệm về thị trường:
a / Thị trường là một khái niệm căn bản của tiếp thị (marketing)
Thị trường là tập hợp những người mua hàng hiện có và sẽ có. Để tìm hiểu bản chất của thị trường, chúng ta giả định nền kinh tế giản đơn gồm 4 thành phần một ngư dân, một thợ săn, một thợ gốm và nông dân 4
thành phần này tìm cách thoả mãn nhu cầu của mình theo 3 phương thức khác nhau:
+ Tự cung tự cấp
+ Trao đổi phân tán
+ Trao đổi tập trung
Sự phát triển của thị trường gắn liền với sự phát triển của sản xuất và đến lượt nó thị trường phát triển sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển .Thị trường là địa điểm cụ thể nhưng người mua và người bán không nhất thiết phải gặp nhau.

b/ Mục đích nghiên cứu thị trường:
* Mục đích chung :
– Tìm nhu cầu và đánh giá đúng lượng cầu.
– Tìm cách thoả mãn tốt nhu cầu của con người.
– Xây dựng được chiến lược chủ động.
– Thu được lợi nhuận dự kiến hay lợi nhuận tối ưu.
* Nhiệm vụ của nghiên cứu thị trường:
– Nghiên cứu tình hình sản xuất .
– Nghiên cứu tình hình tiêu thụ.
– Nghiên cứu tình hình mậu dịch.

– Nghiên cứu tình hình giá cả.
Nói cách khác nghiên cứu thị trường về thực chất cốt lõi là phân tích đánh giá tính tương quan cung cầu và giá cả.
* Yêu cầu của nghiên cứu thị trường để đảm bảo 6 thông tin:
– Đúng sản phẩm .
– Đúng kênh lưòng .
– Đúng khách hàng .
– Đúng yểm trợ.
– Đúng thời cơ.
– Đúng các giải pháp xúc tiến.

Hướng dẫn lấy tài liệu TẠI ĐÂY

[passster password=”xdgpja” area=”15381″]