PROPOSAL HỆ THỐNG VOUCHER ONLINE

THÔNG TIN HỆ THỐNG

Xu hướng thanh
toán trực tuyến

Quà tặng

Phát triển hợp tác với các đối tác: du lịch, tài chính…

1. Mục tiêu xây dựng

I. THÔNG TIN HỆ THỐNG

2. Thiết lập hệ thống

Xây dựng phần mềm Hệ thống thanh toán

1. Hệ thống
1.1. Xây dựng phần mềm voucher online
Chi phí: 14.000.000vnd
Thời gian xây dựng: 1 tháng
1.2. Chi phí hệ thống thanh toán OnePay

II. Yêu cầu cho quá trình vận hành

STT Khoản mục Mô tả Mức phí
1 Phí đăng ký dịch vụ Phí trả một lần gồm: đăng ký tài khoản, hướng dẫn tích hợp, đào tạo sau triển khai (qua điện thoại)
– Đối với thẻ quốc tế
– Đối với thẻ nội địa

6.300.000
2.100.000

2 Phí hàng tháng – Đối với thẻ quốc tế
– Đối với thẻ nội địa

612.000
Miễn phí

3 Phí xử lý giao dịch Thu trên mọi giao dịch
– Đối với thẻ quốc tế
– Đối với thẻ nội địa

6.500/giao dịch
1.600 giao dịch

4 Phí thanh toán thẻ Thu trên giao dịch thành công
– Đối với thẻ quốc tế
+ Visa, Master, JCB
+ AmEx
– Đối với thẻ nội địa

3.0%
3.5%
1.0%

Hệ thống thanh toán Onepay

Ký kết hợp đồng

Tích hợp kỹ thuật

Bàn giao tài khoản

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Duy trì dịch vụ

Link:

[passster password=”bbnjbn” area=”15069″]