Quan hệ công chúng 2

Chương 2: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

2.1 Chiến lược và hoạch định chiến lược PR
2.2 Vai trò và qui trình hoạch định chiến lược PR:
2.2.1 Vai trò của hoạch định chiến lược
2.2.2 Các bước của quá trình hoạch định chiến lược PR:
+ Phân tích tình hình
+ Xác định mục tiêu
+ Tìm hiểu công chúng
+ Xác định thông điệp
+ Chiến lược và chiến thuật
+ Thời gian và nguồn lực
+ Đánh giá và kiểm tra

shared by marketer.vn và mienphi.vn

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Hoạch định chiến lược là một tiến trình mà trong đó trình bày những mục tiêu mà công ty muốn đạt được, những cách thức và nguồn lực cần phải có để thực hiện mục tiêu, lộ trình và các bước triển khai trong từng nội dung và giải pháp tiến hành

shared by marketer.vn và mienphi.vn

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Khi hoạch định chiến lược của mình, các tổ chức
và công ty phải trả lời được các câu hỏi:
• Chúng ta đang ở đâu?
• Chúng ta muốn tới đâu?
• Chúng ta cần phải làm cái gì?
• Chúng ta cần phải làm như thế nào?
• Ai làm và làm khi nào?

shared by marketer.vn và mienphi.vn

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

• Căn cứ hoạch định chiến lược Pr:
– Chiến lược phát triển chung của tổ chức
– Chiến lược marketing
• Hai nội dung cơ bản:
– Chiến lược hành động : bao gồm những chương trình, những nỗ lực cụ thể về các phương diện như sản phẩm, dịch vụ, giá cả, phân phối, tổ chức chính sách… nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của các nhóm công chúng
– Chiến lược truyền thông: bao gồm chiến lược thông điệp và chiến lược phương tiện truyền thông

shared by marketer.vn và mienphi.vn

VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH

CHIẾN LƯỢC PR

• Tăng cường hiệu quả cho hoạt động Pr : Loại bỏ những công việc không cần thiết, tập trung các nỗ lực vào công việc cần thiết
• Giảm thiểu rủi ro: Do đã phân tích kỹ các nhân tố ảnh hưởng và các khả năng có thể xảy ra
• Giúp các nhà quản trị chủ động đối phó với những tình huống bất ngờ và giải quyết các xung đột, mâu thuẫn trong quá trình triển khai chiến lược
• Đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý
• Làm căn cứ để đánh giá kết quả

Link:

[passster password=”keuaqh” area=”15137″]