FMCG Monitor

CHỈ SỐ CPI TIẾP TỤC TĂNG CHỦ YẾU DO ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG GIÁ XĂNG VÀ GIÁ ĐIỆN

GDP Q2 +5.55%

CPI T7 +2.39%

so với 6.44% cùng kỳ 2015

so với 1.0% cùng kỳ 2015

Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam Tính từ đầu năm đến ngày 17/07/2016 (12 w/e P7’16)
Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

Nguồn: Tổng cục thống kê

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

© Kantar Worldpanel
THỊ TRƯỜNG THÀNH THỊ TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN HƠN
TUY NHIÊN Ở NÔNG THÔN TĂNG TRƯỞNG VẪN CHẬM LẠI

+4.3% +4.6% So với tăng trưởng
1.7% cùng kỳ 2015

So với tăng trưởng
8.5% cùng kỳ
2015

TĂNG TRƯỞNG FMCG VỀ GIÁ TRỊ (%)
Một năm kết thúc tháng 7/2016 so với cùng kỳ năm trước

(*) 4 thành phố chính bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
Nguồn: Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam –
FMCG không bao gồm quà tặng

THÀNH THỊ* NÔNG THÔN

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

© Kantar Worldpanel

VỀ NGẮN HẠN, THỊ TRƯỜNG FMCG TĂNG TRƯỞNG TÍCH
CỰC Ở CẢ HAI KHU VỰC THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

THÀNH THỊ*
BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)

NÔNG THÔN

% Tăng trưởng Giá trung bình** Giá trị Khối lượng***

**: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng
trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước
***: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi
ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.

(*) 4 thành phố chính bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
Nguồn: Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam –
FMCG không bao gồm quà tặng

shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

© Kantar Worldpanel

DOWN-TRADING
% OF CATEGORIES

UPSIZING
% OF CATEGORIES

THÀNH THỊ*

NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI VÀ SỮA, SP TỪ SỮA LẦN LƯỢT DẪN ĐẦU TĂNG TRƯỞNG Ở THỊ TRƯỜNG THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN. NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC GIA ĐÌNH TIẾP TỤC GIẢM Ở NÔNG THÔN.

Link:

[passster password=”yalcjs” area=”15870″]