Giá và Chiến lược giá

Chuong trinh Dao tflo Quan Iy danh cho eac Doanh nghitlp VUlz va Nhd duq’C bien so~ eho cae nM qwin 19 va chU doanh nghi~p vita va nhi>. U. ngum ehu hoi).e
ngum quan 19 doanh nghi~p nhi>, b~ quan tAm den nhieu khia c~nh cua vi~ dieu hanh ml?t doanh nghi~p. Chuang trInh nay se cung clip eho b~ ml?t hi? tru Ii~u huang dAn ve marketing trang quan 19 doanh nghi~p. BI? tru li~u nay de ~p den eac chu de sau:
• Xae dinh eac khai ni~m marketing
• Thu th~p th6ng tin ve khach hang.
• Phat tri~n cac th6ng tin ve qua tnnh va xu huang mua hang cua khach hang
• Xae dinh va h,ra ch<;ln thi tnrong ml.Ie tieu phil hqp.
• Ke ho~eh hoa va phiit trien san phtirn.
• Phat trien marketing chu t£<:lng m6i quan h~ va dich Vt.I khach hang.
• Phat trien chien Iuq’C quiing cao eho doanh nghi~p
• Djnh gia va chien luq’C ve gia.

BI? tiii li~u ve marketing cua ChuClng triM DIIO tflo Qudn ly diJnh eM Clle Doanh nghitlp VUa va Nhd duq’C bien so~ nham giup cae eM doanh nghi~p va nha quan ly doanh nghi~p n:lm vihlg tilt ca cae bu6e trang qua trlnh marketing. M6i cu6n sach nghien cUu m/?t khfa c~h Cl.I the cua ho~t d<?ng marketing. Qua tUng cu6n stich ve marketing, bl!-n se h<;lc duq’C cach I~p ke hOl!-ch marketing va 6ng dl.Ing ke hOl!-eh do vao thl!’c te doanh nghi~p mlnh. cac cu6n sach ve marketing bao g6m nhfing n<?i dung chlnh nhu sau:
shared by mienphi.vn và downtailieu.com. . nhóm fb/groups/nhantaitailieu

• Giru. thich sl! khac nhau gifra nhu cau tl! nhien, nhu cau cl,! the va nhu cau co kha nang thanh toan cua khach hang.
• Philn bi¢t duqc sl! khac nhau giiia dl:ic diem va Iqi fch ciIa san phfun rna ngum ban hang ban cho khach hang.
• Xay dl!llg ke ho~ch marketing sao cho phil hqp vm ke ho~ch kinh doanh t6ng the cua doanh nghi¢p.
• Mo ta cac buoc I~p ke ho~ch marketing.
• Xac d!nh thong tin va thu th~p cac thong tin din Ihiet cho vi¢c ra cac quyet dinh vt chien Il1qc marketing.
• Xac djnh va thu th~p thOng tin vt khach hang va Ill’ khach hang.
• Philn lich va phan do~ th! tNOng trong kinh doanh.
• Ll!a chQn cac th! trU’Ong ml,!c lieu phil hqp cho doanh nghi~p.
• Xac dinh dl:ic tfnh clla thi tNOng ml,!c tieu hi~n t;p va wang lai.
• Philn tich cac chien luqc gia kMc nhau tren goc d9 djnh vj san pham va djch vl,!.
• Xac dinh chien luqc gia cho tlmg thi tNOng ml,!c lieu hi¢n t;p va tuang lai.
• Phat trien cac chien luqc khuech tNang va quang cao san pMm.

Phltdng phap nghien cliu cuon sach

Cuon sach nay dUQ”c bien so~n vm ml,lc lieu de b~n co the t1! nghien cw. Ml:ic dli cac cuon sach duqc bien so~n hoan chinh, nhU’ng neu b~n duqc huang dan, IU van va trao d6i thong lin phim h6i thi hi<?u qua hQC se cao han. MOi cuon sach g6m co:
• Kien thuc co ban: g6m nhfrng thOng tin chi tiet, nhfrng 1m giai thich va cac vi dl,l minh hqa cho cac kMi ni~m quan trQng.
• Bili ~p tl! ki~m tra: giup b~ kh~g djnh kha nang tiep thu nhfrng kien thuc C(J bim dii dUQ”C hQC.
• Bili h;’p thl!c hiinh: de b~n khAng djnh kha nang ap dl,!ng nhfrng kien thuc . dii hQc vao thl!c tien.

Link:

[passster password=”gytlvg” area=”15837″]