WORLD ECONOMIC LEAGUE TABLE 2024

Ngoại trừ một số quốc gia châu Á (Indonesia, Philippines, Việt Nam), không có quốc gia nào ở mức khá có thể tăng thu nhập quốc dân nhiều như Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dự báo, vào năm 2028, thu nhập quốc dân của đất nước sẽ cao hơn 35% so với mức hiện tại.

Trong nền kinh tế được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng như thế này, các công ty cũng sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân (trừ khi có tình huống đặc biệt đối với lĩnh vực của họ).

Tốc độ tăng trưởng hàng năm là biến số quan trọng nhất trong việc định giá công ty, phải được xác định bằng cách xem xét mức tăng trưởng dự kiến này trong nước.

Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY