KHUNG CÔNG CỤ TÁI CƠ CẤU QUY TRÌNH KINH DOANH

Báo cáo nói về Khung công cụ cung cấp hướng dẫn và tài nguyên để triển khai Tái cơ cấu Quy trình Kinh doanh (Business Process Reengineering – BPR) trong tổ chức. Nó bao gồm một tổng quan về khung công cụ CA-BPR, các quy ước và cấu trúc của nó, sự tương quan với các khung công cụ khác và các lĩnh vực kiến thức của BPR. Báo cáo tổng quan về các nội dung như sau:
  1. Khung công cụ CA-BPR áp dụng cho các dự án yêu cầu thay đổi quy trình kinh doanh, bất kể kích thước hoặc độ phức tạp của dự án. Giá trị của khung công cụ CA-BPR nằm trong việc cung cấp một nền tảng chung cho các tổ chức nhà nước, hướng dẫn các chuyên gia BPR và thúc đẩy hiệu quả và nhất quán.
  2. Những kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết để triển khai BPR thành công, bao gồm kiến thức về nguyên tắc hoạt động, công nghệ và quản lý thay đổi tổ chức. Đồng thời, nhấn mạnh những kỹ năng tiên quyết mà các chuyên gia BPR cần có như hợp tác, đàm phán và phân tích.
  3. Từ điển thuật ngữ, tài nguyên bổ sung và lịch sử phiên bản để theo dõi các thay đổi và cập nhật cho khung công cụ.
Nguồn: California Department of Technology
Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY