QUANTUM TECHNOLOGIES AND CYBERSECURITY – CÔNG NGHỆ LƯỢNG TỬ VÀ AN NINH MẠNG

?Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng lượng tử và nó dự kiến sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm ngành dược phẩm, mô hình hóa khí hậu và thời tiết và quản lý danh mục tài chính.
? Báo cáo tập trung vào việc giải thích khái niệm về công nghệ lượng tử và tác động của nó đối với an ninh mạng bao gồm các chủ đề như:
  1. Cuộc cách mạng lượng tử thứ hai
  2. Tính toán lượng tử và lợi thế của nó
  3. Các công nghệ lượng tử khác
  4. Tầm quan trọng của việc đầu tư công cộng
  5. Tác động kinh tế của công nghệ lượng tử trên toàn cầu.
Báo cáo cũng tập trung vào việc nêu rõ tầm quan trọng của việc phát triển mật mã chống lại lượng tử để bảo vệ an ninh mạng. Nó cung cấp các thông tin về tác động của công nghệ lượng tử đối với an ninh mạng và lý do tại sao chúng ta cần hành động ngay để hạn chế mối đe dọa này.
? Ngoài ra, báo cáo cũng giới thiệu về mật mã lượng tử và đề cập đến các vấn đề đạo đức, quản trị và chính sách liên quan đến công nghệ lượng tử và an ninh mạng. Đồng thời nó cũng cung cấp các khuyến nghị chính sách để đối phó với thách thức của công nghệ lượng tử và an ninh mạng.
Nguồn: Centre for European Policy Studies (CEPS)
Xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY